Subscribe to keep up with the HKIWSC latest

Chongqing Jiangji "YOLO"

Key Information

Entered byCHONGQING JIANGXIAOBAI LIQUOR CO.,LTD
ProducerCHONGQING JIANGXIAOBAI LIQUOR CO.,LTD
OriginChina
Tasting CategoryAsian Spirits-Baiju-China-25%-42%
Alcohol25%

Awards won

Silver 2017

Silver 2017

Asian Spirits-Baiju-China-25%-42%

We Thank Our Sponsors: