Subscribe to keep up with the HKIWSC latest

Chongqing Jiangji "Joyouth"

Key Information

Entered byCHONGQING JIANGXIAOBAI LIQUOR CO.,LTD
ProducerCHONGQING JIANGXIAOBAI LIQUOR CO.,LTD
OriginChina
Tasting CategoryAsian Spirits-Baiju-China-25%-42%
Alcohol40%

Awards won

Gold 2017

Gold 2017

Asian Spirits-Baiju-China-25%-42%
Best Spirit from China

Best Spirit from China

We Thank Our Sponsors: